HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เปิดวิหารพระพุทธไตรรัตนสว่างศรัทธาพุทธสถาน

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดวิหารพระพุทธไตรรัตนสว่างศรัทธาพุทธสถาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ณ มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา โดยมีนายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
เมื่อแรกสร้างเทวสถานริ้วเยี้ยงไท้ ของมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน ฉะเชิงเทรา ในรูปแบบการสร้างเทวสถานริ้วเยี้ยงไห้แห่งนี้ที่สมบูรณ์ จะต้องมีพุทธวิหารเบื้องหลัง ซึ่งสูงกว่าเทวสถานริ้วเยี้ยงไท้ โดยประดิษฐาน พระปฏิมาแห่งพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์องค์สำคัญ เพื่ออาศัยพุทธ
บารมี ปกปักรักษา ค้ำจุนเทวสถาน และเป็นหลักมั่นแห่งกุศลกิจของมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานสืบไป ตลอดจนต้องมีอาคารประกอบซ้ายขวา ตามหลักสถาปัตยกรรมของจีน เป็นอาคารบริวาร ซึ่งเมื่อการก่อสร้างเทวสถานริ้วเยี้ยงไท้ เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนการฉลองอุทยานธรรม พระศรีอริย
เมตไตรยโพธิสัตว์ผ่านพ้นแล้ว องค์โป๊ยเซียนโจวซือ ได้มีเทววินิจฉัยให้คณะกรรมการฯ ตระเตรียมการ
ก่อสร้างหอพระพุทธสถานและอาคารบริวารประกอบให้ลุล่วง โดยให้สร้างพุทธสถานแห่งนี้ถวายพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ ผู้ทรงสถิตย์ใน โลกปัจจุบัน แดนตะวันออกและแดนตะวันตก พร้อมทั้ง พระอัครสาวก พระโพธิสัตว์คู่บารมี โดยองค์โป๊ยเซียนโจวซืง ได้ทรงถวายพระนามว่า วิหาร

 

 

พระพุทธไตรรัตนสว่างศรัทธาพุทธสถาน โดยให้ประดิบฐาน พระกษิติครรภโพธิสัตว์ ผู้ทรงโปรด
สรรพสัตว์ ไว้เบื้องหน้าพระพุทธปฏิมาประธาน และเทพเจ้าองค์สำคัญต่างๆ เพื่อเป็นที่ สักการะและบำเพ็ญกุศลในพิธีสำคัญทางพุทธศาสนา วิหารพระพุทธไตรรัตนสว่างศรัทธาพุทธสถาน เป็นอาคารทรงจีน 2 ชั้น ศิลปะแบบจีนเเต้จิ๋วประยุกต์ กว้างประมาณ 60 เมตร ลึก 12 เมตร สูง 20 เมตรเศษ สร้างเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ พร้อมทั้งพระ โพธิสัตว์คู่พระบารมี 7 พระองค์ พระอรหันต์ 2 พระองค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อพุทธมหายาน จำนวน 88 พระองก์ ใช้งบประมาณกว่า 80 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการ
ก่อสร้าง ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน มวลสมาชิกในเครือสมากมพุทธมกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย มูลนิธิ สมาคม องค์กรการกุศลต่างๆ ทั้งในและนอกจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้มีจิตศรัทธาทั้งใกล้และไกลร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้าง

 

การก่อสร้างวิหารพระพุทธไตรรัตนสว่างศรัทธาพุทธสถาน ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระอนุญาต
ก่อสร้างวิหารพระพุทธ ไตรรัตนสว่างศรัทธาพุทธสถาน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ประทานแผ่นทองคำ ทรงจารและทรงอธิษฐานจิตเพื่อเชิญไปประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป และรูปพระอรหันต์
สาวก และโปรดประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญขึ้นบรรจุในพระวิมานเหนือ ที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธาน นับเป็นพระกรุณาคุณอันล้นพันหาที่สุดมิได้ เป็นสิริสวัสดิ
พิพัฒนมงคล และเกียรติยศอันสูงสุดแก่มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานกุศลธรรมมูลนิธิ ฉะเชิงเทรา และชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนสาธุชนผู้ประกอบด้วยกุศลศรัทธาสืบไป