HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รร.ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ เปิดอบรม เทคนิคการติว O-Net สำหรับครูสู่นักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วันที่ 17 ธ.ค.66 ที่โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย ภุมรินทร์ สมนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ พร้อมด้วย อาจารย์อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการฯ เป็นประธานเปิดการอบรม การอบรมเรื่อง “เทคนิคการติว O-Net สำหรับครูสู่นักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้” โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ เข้ารับการอบรม จำนวน 142 คน และได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร ในการอบรมในครั้งนี้

 

การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ควรมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคนในฐานะพลเมืองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ทั้งนี้ หลักสูตรและวิธีการจัดการศึกษา ควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มิใช่การจดจำเนื้อหาวิชา เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงและลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงและต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง ผู้สอนต้องสามารถสร้างและออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศเกื้อหนุนและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย การเชื่อมโยงความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนและสังคมโดยรวม

 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับ การทดสอบตามความสมัครใจโดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลของนักเรียน มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการ วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ ประเทศ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวนพัฒนา คุณภาพผู้เรียน การประเมินเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียนการจัดอบรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเทคนิควิธีการติว O-Net อย่างมีคุณภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

 

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี