HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นร. โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นปี 2566 KPI NEW GEN 2023 จากสถาบันพระปกเกล้า

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ดร.นฤมล อินทพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเวท คาวี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครู และนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) (ชื่อทีมCoral Ranger 5 )เข้าร่วมพิธีรับรางวัล ชนะเลิศระดับเหรียญทอง โครงการ KPI NEW GEN เยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นประจำปี 2566 จากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

สำหรับ โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นปี 2566 KPI NEW GEN 2023 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 12-18 ปี รวมตัวกันเป็นทีมเสนอโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ธรรมาภิบาล นวัตกรรมการศึกษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม บริการสาธารณะ เทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ทางโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ6.)ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโดยใช้ชื่อทีมว่า Coral Ranger 5 ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนจากชุมนุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6) โดยมีนายปกรณ์ คำเพชรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1นางสาวจิราภรณ์ ประชั้นกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1นางสาวรนสร วงศ์รัสมีธรรมชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 5/1นางสาวเรววิช ปาลถวัลย์พงษ์ชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 5/1นายสารัส แพนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เข้าร่วมการแข่งขันจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองให้กับโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา และในการนี้ นางดารัตน์ สุรักขกะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้าส่วนของการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีด้วย

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี