HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 โรงเรียนวัดหัวสำโรง ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานท้องที่ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระบรมวงศานุวงศ์ จึงได้จัดทำ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรม โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี โดยมีเป้าหมายจัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตร

 

โดยในครั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการเกษตรในพื้นที่ เพื่อจัด ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในรูปแบบบูรณาการ งานบริการวิชาการเกษตรทุกสาขา การสาธิตส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร จัดนิทรรศการความรู้ทางการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงาน ณ จุดเดียวในรูปแบบให้บริการเคลื่อนที่ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง และตำบลใกล้เคียงของอำเภอแปลงยาวเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า100 ราย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดหวังว่าประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกร จะนำความรู้ที่ได้รับ คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละคลินิกไปใช้ประกอบการตัดสิน ใจในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการเกษตรในพื้นที่การเกษตรเพื่อให้มีการพัฒนาผลผลิตและรายได้อย่างยั่งยืน อันจะเกิดผลดีต่อตนเองและประเทศชาติต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา