HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 1

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนางนุชนารถ ยุววรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นทั้งหมด 4 รุ่น โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ซึ่งในวันนี้เป็นการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนตำบลเสม็ดเหนือ ตำบลเสม็ดใต้ ตำบลดงน้อย ตำบลบางคา ตำบลเมืองใหม่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 270 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ทางวิชาการเรื่องแนวทางการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม มีความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยตามหลัก 3 RS เกิดความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย กลุ่ม Cluster ที่ 1 ให้เป็นรูปธรรม เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดสะอาด ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และดำเนินการขยายผลในทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชนต่อไป
ในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หมู่บ้าน) จังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัท เซปโก เอเชีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา