HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ได้ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 แล้ว บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ตามที่ขอและให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตามที่ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยชภรณ์ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่ที่เหมาะสม นั้นจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เชิญข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 25 ราย
และข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 15 ราย รวม 40 ราย

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา