HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กอ.รมน. ปกครอง วิสาหกิจชุมชน จัดโครงการวิถีพื้นบ้าน พัฒนาวิถีชุมชน

ที่ลานจัดกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอารีรักษ์ ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา / นายธีระพล สุ่มมาตย์ นายอำเภอคลองเขื่อน พร้อมด้วย พ.อ.เฉลิมพล ประเสริฐกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ พร้อมทั้งการจัดเวทีสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ(กลุ่มอาชีพ)ผู้เลี้ยงปลานิล ตามโครงการ “วิถีพื้นบ้าน พัฒนาวิถีชุมชน สมุนไพรเป็นอาหารปลา สู่ปลานิลอารมณ์ดี” โดยมี ดร.โมรยา วิเศษศรี ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอารีรักษ์ และคณะคอยให้การต้อนรับ สำหรับโครงการ “วิถีพื้นบ้าน พัฒนาวิถีชุมชน สมุนไพรเป็นอาหารปลา สู่ปลานิลอารมณ์ดี” เกิดขึ้นจากวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอารีรักษ์ ได้นำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในพื้นที่ดิน ซึ่งมี 8 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา

 

 

ซึ่งแต่เดิมเคยปล่อยให้ชาวบ้านเช่าพื้นที่เพื่อปลูกขิง ข่า ตะไคร้ และเลี้ยงกุ้ง แต่ต่อมาได้เกิดสถานการณ์พืชสมุนไพรและกุ้งล้นตลาด ทำให้ราคาตกต่ำ ประกอบกับมีโรคระบาด และการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จนเป็นเหตุผลทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว และส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายผลผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอารีรักษ์จึงได้รวมแนวคิดการบริหารเครือข่ายเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และแนวคิดทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง ของกองทัพบก มาขับเคลื่อนกิจกรรมการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในชุมชนตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทาง อาหาร (Safety) ความมั่นคง (Security) และความยั่งยืนของทรัพยากรและนิเวศการเกษตร (Sustainability) และการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นโมเดลเศรษฐกิจเพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพิ่มคุณภาพมาตรฐานด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค สร้างความมั่นใจ สร้างรายได้ และความมั่นคงในอาชีพให้เกษตรกรและประชาชนใน ชุมชน