HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์ บำรุง) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่

เมื่อเวลา09.00น.ของวันที่ 22ธ.ค. ที่โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์ บำรุง) นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมเปิดกิจกรรมวันคริสมาสต์เป็นกิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดังนั้น การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาจะเป็นการบูรณาการเรียนรู้ที่สร้างเจตคติที่ดีต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง

 

รวมถึงประเทศไทยมีความรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจ และไม่เห็นความสำคัญในการเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมของการเป็นผู้ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จึงมีการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ขึ้น