HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พาณิชย์ฉะเชิงเทรานำคณะลงตรวจเข้มกระเช้าปีใหม่ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

วันที่ (25 ธันวาคม 2566) นายพสิษฐ์ พรหมภักดี พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายปริญญา กำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วย ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) สาธารณสุขจังหวัดฯ ปกครองจังหวัดฯ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 4 แห่ง 1.ร้านไทยไชโย 2.ห้างสรรพสินค้าแมคโคร สาขาฉะเชิงเทรา 3.ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาฉะเชิงเทรา1 4.ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องด้วยใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนผู้บริโภคมีการจับจ่าย ใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ กระเช้าของขวัญ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย ไม่เอารัด เอาเปรียบผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อ ของขวัญ ปีใหม่ โดยให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า พร้อมทั้งแสดงราคาสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้าของขวัญปีใหม่ ทั้งนี้ รายการและราคาของสินค้าดังกล่าวต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (font) ขนาด 16 ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า รวมทั้งจัดทำป้ายแสดงรายการสินค้าที่มีการจำแนกราคาสินค้าแต่ละรายการ ค่าภาชนะหีบห่อ และค่าบริการตกแต่งไว้อย่างชัดเจน ณ จุดจำหน่าย หรือกระเช้าของขวัญเพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบประชาชน ฉวยโอกาสปรับราคาและไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีก

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ พบว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการได้จัดกระเช้าของขวัญถูกต้องตามมาตรฐานกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายกระเช้า ขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้าง,ร้านต่างๆ มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่นำผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุมาจัดใส่รวมในกระเช้า และต้องแสดงฉลากอาหารเป็นข้อความภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจนอ่านง่ายแสดงชื่อประเภท หรือชนิดของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อน นอกจากนี้ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) ได้มีการตรวจสอบเครื่องชั่งตาม พรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ซึ่งนายตรวจ ชั่งตวงวัดมีสติ๊กเกอร์เพื่อรับรองเครื่องชั่งว่าตรวจสอบแล้ว ปี 2566

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา