HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ห้องรับสิ่งของพระราชทาน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนรับสิ่งของพระราชทานฯ เข้าร่วมในพิธี

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดยในเมื่อวันที่22 ตุลาคม 2566 เวลา 15.20 น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเหตุให้บ้าน ของนายศักดิ์ศรี จีนเจือ บ้านเลขที่ 72/9 หมู่ที่ 2 ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 1 ครอบครัว

 

มีผู้ประสบภัย รวมจำนวน 6 คน และเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา03.00 น. ได้เกิดเหตุ อัคคีภัยขึ้น ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเหตุให้บ้านของ นายชนะชัย กาสุรงค์ บ้านเลขที่ 94/1 หมู่ที่ 5 ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 1 ครอบครัว มีผู้ประสบภัย รวมจำนวน 3 คน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อน โดยจัดซื้อสิ่งของพระราชทานตามรายการสิ่งของที่กำหนดจากเงินสำรองจ่ายมูลนิธิฯ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา