HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มอบประกาศเกียรติบัตร สุขภาพดีถ้วนหน้า อาหารอร่อย ท่องเที่ยวเป็นเลิศ

27 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน นพ.ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มอบประกาศนียบัตรรับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) จังหวัดสระแก้ว ให้กับสถานประกอบการจากอำเภออรัญประเทศ 3 แห่ง ใน 3 ประเภท ที่ผ่านการประเมินและได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดังนี้ ประเภท ร้านอาหารภัตตาคาร ได้แก่ ร้านแอมซันอาหารเวียตนาม ประเภท ร้านนวด ได้แก่ ร้านสถานีนวดเพื่อสุขภาพ และประเภทสถานพยาบาล ได้แก่ หมอเวช สระแก้ว สหคลินิก กายภาพบำบัดและการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย อำเภออรัญประเทศ

 

ด้าน นพ.ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ “คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง” (Health for Wealth) โดยยกระดับบริการ เสริมสร้างสุขภาพประชาชน สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยดึง Soft Power อัตลักษณ์ความเป็นไทยและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ทั้งจากองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน สมุนไพร และการแพทย์ทางเลือก เชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น

 

 

โดยการเชื่อมโยงแนวคิดการแพทย์บูรณาการที่สร้างความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ และประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์เวลเนส เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ในสถานประกอบการ 5 ประเภท ได้แก่ 1) ที่พักนักท่องเที่ยว 2) ภัตตาคารและร้านอาหาร 3) นวดเพื่อสุขภาพ 4) สปาเพื่อสุขภาพ 5) สถานพยาบาล และการพัฒนาสู่ “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” สำหรับให้กับสถานประกอบการ เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานและความโดดเด่นด้านบริการที่แสดงถึงคุณค่าเอกลักษณ์ไทย เพื่อยกระดับพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)

” ซึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้ตั้งคณะกรรมการออกประเมินสถานประกอบการที่ขอรับรองมาตั้งแต่ปี 2565 ขณะนี้มีหน่วยงานและสถานประกอบการผ่านการรับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) แล้วรวมทั้งสิ้น 20 แห่ง แยกเป็นประเภท ที่พัก/โรงแรม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรมลาวิลล่า บูทิค โฮเทล อ.อรัญประเทศ , ประเภท ร้านอาหารภัตตาคาร จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ครัวการ์ตูน อ.เมืองสระแก้ว ,ร้านอาหารเวียดนามเจ๊เง็ก อ.วัฒนานคร ร้านยายต๊าม อาหารเวียดนาม และร้านแอมซันอาหารเวียตนาม อ.อรัญประเทศ ประเภท ร้านนวด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เรือนทิพรส มาสสาจ แอนด์ สปา อ.วัฒนานคร และร้านสถานีนวดเพื่อสุขภาพ อ.อรัญประเทศ, ประเภทร้านสปา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เรือนทิพรส มาสสาจ แอนด์ สปา อ.วัฒนานคร
” สำหรับประเภท สถานพยาบาล จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ ปานาภรณ์สหคลินิกการแพทย์แผนไทย-แผนจีน อ.อรัญประเทศ ,บุษบาคลินิกการแพทย์แผนไทย อ.เมืองสระแก้ว ,โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ คลินิกแพทย์แผนไทยเพ็ญนภา โรงพยาบาลวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น , คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลคลองหาด , คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ , คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวัฒนานคร ,คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตาพระยา , คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ,คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโคกสูง ,คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และหมอเวช สระแก้ว สหคลินิก กายภาพบำบัดและการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย อ.อรัญประเทศ

 

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว