HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดฉะเชิงเทรา

27 ธ.ค.66 ที่ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย พระประชาธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ) พระครูปลัดจิตรกรณ์ ฉายา จาริโก แทน เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ

โดย จังหวัดฉะเชิงเทราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านการช่วยเหลือสังคม ซึ่งที่ผ่านมา จังหวัดฉะเชิงเทราได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมในทุกมิติ และตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน อันเป็นการหนุนเสริม “เสาหลักของประเทศชาติ” คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ขับเคลื่อน เพื่อสร้างความสามัคคีตามหลัก “บวร” คือ บ้าน วัด และราชการ

 

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ที่จะจัดทำร่วมกัน ในวันนี้มีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยเน้นย้ำการบูรณาการภาคีเครือข่ายเชื่อมประสานงาน ให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติอันเป็นประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมสัมมาชีพ สัมมาปฏิบัติ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ สร้างความสุขสังคมไทย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความรู้รักสามัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชนและสังคมผ่านกลไกภาครัฐ ภาคศาสนา และภาควิชาการ/การศึกษา ต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา