HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เมืองพัทยาจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครบรอบ 256 ปี กรุงธนบุรี

วันที่ 28 ธ.ค.63 ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ข้าราชการ และตัวแทนองค์กรภาครัฐ เข้าร่วมกระทำพิธีบวงสรวง วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี ปีที่ 256

 

อนึ่ง พระยาตากในสมัยนั้น ได้ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์วันที่ 28 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2311 จนได้สมัญญาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชกรณียกิจทีสำคัญคือ การกอบกู้เอกราช พระองค์ทรงใช้เวลา 5 เดือนเศษ ในการรวบรวมไพร่พลแล้วทรงยกทัพไปต่อสู้กับพม่า ซึ่งตั้งอยู่ ณ ค่ายโพธิ์สามต้น ธนบุรี ได้รับชัยชนะในที่สุด เป็นการกอบกู้เอกราชของชาติไทยกลับคืนมา หลังจากเสียกรุงแก่พม่าเพียง 7 เดือน

ทั้งนี้ อาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายจึงพร้อมกันกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2311 ทรงพระนามว่า พระศรีสรรเพชญ์ หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แต่เรียกขนานนามพระองค์ติดปากว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงสถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานี รวมระยะเวลาทรงครองราชย์ 15 ปี

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทางรัฐบาล อีกทั้งปวงประชาราษฎร์ทั้งหลายจึงพากันถวายพระเกียรติ ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของพระองค์ ให้เป็นวันระลึก “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” จวบจนปัจจุบัน