HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เกษตรแปดริ้ว ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรสาขาอาชีพทำสวน ระดับจังหวัด ประจำปี 2567

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567 สาขาอาชีพทำสวน ได้แก่ นายดวงจันทร์ ชาบรรทม หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกรผู้ผลิตพืชผัก

และนายสุกิจ นพฤทธิ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง โดยคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลคณะที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567 นำโดยนางสาวอังคณา นาเมืองรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่น เกิดกำลังใจในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านวิชาชีพต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา