HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมผนึกกำลังทุกภาคี หน่วยงานระดับชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชูแผนจังหวัดฉะเชิงเทรา Road Map 20 ปี “Chachoengsao Smart City Next is Now” ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายเตรียมความพร้อมผลักดัน “จังหวัดฉะเชิงเทรา” นำร่องเมืองคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050

วันที่ (8 ม.ค. 67) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนิน ว่าด้วยการขับเคลื่อนแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งสู่การเป็น Net Zero ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมงาน

 

โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อผนึกกำลังและจัดทำแผนการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งสู่การเป็นปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในปี ค.ศ. 2050 และการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม เพื่อร่วมกันดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำนโยบาย แผน มาตรการ เครื่องมือและกลไกต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติในภาคการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึง กลุ่มเปราะบางของประเทศต่อไป และเพื่อร่วมกันกำหนดภาพอนาคตและวิเคราะห์บทบาทการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการในกิจกรรมต่างๆ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2050 พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาทุกอุตสาหกรรมตามแนวนโยบายเศรษฐกิจ (BCG) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

…..สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา