HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

คณะผู้บริหารอบต.บ่อวินลงพื้นที่ เยี่ยมผู้สูงอายุ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข

เมื่อเวลา10.00น (วันที่ 9มกราคม 2567)นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.บ่อวิน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมมอบกระเช้าและร่วมอวยพร ให้กับผู้สูงอายุ เนื่องวันขึ้นปีใหม่ 2567

โดยทางคณะผู้บริหารอบต.บ่อวินออกเยี่ยมติดตามให้กำลังใจผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ โดยในการออกเยี่ยมผู้สูงอายุและสวัสดีปีใหม่2567 ในครั้งนี้เป็นการให้กำลังใจ และรับทราบความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข และให้เห็นว่าทางหน่วยงานราชการไม่ทอดทิ้งพวกเขาแต่อย่างไร เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข

นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน กล่าวว่า ได้มีนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ มีภารกิจในการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพื่อได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และได้ตะหนักเห็นถึงความสำคัญของการดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ จึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ใส่ใจสุขภาพ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ โดยกำหนดออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมีการพูดคุย และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต