HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รวมพลคน โคก หนอง นา!! สพอ.ท่าตะเกียบ จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”

วันที่ 11 ม.ค.67 นายอำนวย เกษตรสินธุ์นุกูล นอภ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรม”เอามื้อสามัคคี” ของเครือข่าย โคก หนอง นา อำเภอท่าตะเกียบ โดยมี นายเนตร ขันคำ พัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะเกียบ ให้การต้อนรับ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อขยายผลแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชน โดยน้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นวิถี สร้างเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะเกียบ ให้มีความเข้มแข็ง ขับเคลื่อนกิจกรรมโคก หนอง นา ให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้

 

 

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกผักในแปลงเพอร์มาคัลเจอร์ ทำแซนวิสอาหารปลา การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผัก และกิจกรรมหาอยู่หากิน พร้อมทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP โดยมี ส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำ อช. และสมาชิกเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอท่าตะเกียบ ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของ นางเฉลียว ทะรารัมย์ บ้านวังวุ้ง หมู่ 1 ต.ท่าตะเกียบ

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา