HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

คณะผู้บริหาร อบต.เขาคันทรง จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก ในวาระวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่11 ม.ค. 2567 ที่อาคารโดมเอนกประสงค์ อบต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก ในวาระวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยมีนายธีรพันธ์ เจริญผล รองนายกอบต.เขาคันทรง ได้เป็นผู้กล่าวรายงานและเป็นประธานดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ได้กล่าวว่างานวันเด็กที่จะถึงในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ที่จะถึงนี้แต่ทาง อบต.เขาคันทรงไม่สะดวกจัดงานในวันนั้นจึงเลื่อนมาจัดในวันนี้แทน

โดยการจัดงานวันเด็กได้มี นายเจริญพร แก้วสุมา กำนันตำบลเขาคันทรง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน นายธาตรี เล็กสุวัฒน์ ผู้แทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง นางสาวกรชวัล สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 พร้อมด้วยแทนจากโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมWHA นายสุระ กลั่นด้วง สมาชิกสภาอบจ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนา เด็กในวันนี้ เพื่อให้เป็น ผู้ใหญ่ในวันหน้า ที่มีความพร้อมทั้งสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา จิตใจที่ดีงาม รวมถึงการดำรงชีวิต อย่างมีคุณภาพ เพื่ออนาคตที่ดีของเด็ก และประเทศชาตินั้น

 

จึงเป็นหน้าที่หลัก ของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จะช่วยกันพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพ เพื่อให้เด็กสามารถ เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเติบโตอย่างรวดเร็ว ดั่งคำขวัญวันเด็กประจำปี 2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่13 เดือนมกราคมในปีนี้