HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566”

ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธี
โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกัน มีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างถูกต้องและชัดเจน ลดความแตกแยกทางความคิด รวมทั้งเกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติ

 

โดยมีนักศึกษาชั้น ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมอบรม
ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เทศบาลตำบลเสม็ด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้