HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๑๙ น. ณ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา จัดหาทุนสร้างหอประชุมเพื่อเป็นสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดกระทิง

โรงเรียนบ้านลาดกระทิงเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ขาดแคลนงบประมาณสร้างสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จึงพบปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดเรื่องสถานที่ประชุมและจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดกระทิง จึงจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสนับสนุนจัดสร้างหอประชุมของโรงเรียน โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา