HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เกษตรแปดริ้ว อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ส่งเสริมการเพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอแปลงยาว

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2567 ในพื้นที่ตำบลท่ากระดาน ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต และ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยได้เชิญวิทยากรจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา บรรยายหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง การทำแปลงพันธุ์และการเก็บท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดไว้ใช้เอง

 

เป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมอบรมรวมจำนวน 90 ราย และได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดทำต้นแบบ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง” เน้นการทำแปลงพันธุ์ดี เพื่อเป็นแหล่งพันธุ์ให้แก่เกษตรกรในกลุ่มและขยายผลแก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีเป้าหมายพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ไร่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต และสำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว ได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ให้แก่เกษตรกร ภายใต้หลัก 3R Mode! เพื่อสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา