HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชน

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชน มีนางนุชนารถ ยุววรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการดังกล่าวให้กับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน และตัวแทนกลุ่มเครือขายสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 240 คน ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2567 โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน และตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนและการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งแล้ว ส่งเสริมการขยายฐานสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ใหม่ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ดีและประสบความสำเร็จ สามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวแนวทางการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา