HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงพยาบาลตำรวจจับมือภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการ”CYC Plus รู้รักในวัยเรียน”

โรงพยาบาลตำรวจ จับมือภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการ ” CYC Plus รู้รักในวัยเรียน” จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิต และลดการกระทำความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

โรงพยาบาลตำรวจ จับมือสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (Swing Thailand) พร้อมภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการ ” CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน” โดยมี นางสาวนดา บินร่อหีม ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน และ พ.ต.อ. หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้สังเกตการณ์ และวิทยากร ที่จะป็นตัวแทนในการนำกิจกรรมไปเผยแพร่ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งหวังปลุกจิตสำนึก และลดการกระทำความรุนแรงทุกมิติในเด็กและเยาวชน อีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิต และสร้างการรับรู้ที่ดีในการป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อกลุ่มเด็ก และเยาวชน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ ทั้งในเรื่อง “เพศกับวัยรุ่น” โดยมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (Swing Thailand) ได้มีการสนับการตรวจสุขภาพให้แก่เด็กและเยาวชน “กิจกรรมการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์” จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญ ของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลตำรวจ และผู้เชี่ยวชาญจากแอปพลิเคชั่น “BuddyThai” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และกรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนและวัยรุ่นราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่โดนรังแกหรือโดนบูลลี่ในโรงเรียนและโดนบูลลี่ผ่านโซเชียลมีเดีย และเพื่อบรรเทาปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสังคมไทย

นอกจากนี้ยังมี “กิจกรรมออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการช่วยเหลือสังคม” และ กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม ของการกระทำความรุนแรง ที่สำคัญผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับรู้ถึงปัญหาความรุนแรงของสังคมในยุคปัจจุบัน ที่มีความซับซ้อน รวมถึงปัญหาที่แฝงมากับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อจะได้รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อ และใช้ช่องทางในการสื่อสารแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง

 

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า โครงการ “CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน” เป็นโครงการที่โรงพยาบาลตำรวจ และเพจ Because we care ให้ความสำคัญในการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม และพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรง และรู้จักวิธีป้องกัน ช่วยเหลือ ช่องทางการส่งต่อเมื่อประสบเหตุ หรือพบเห็นความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ผ่านกิจ
กรรมที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัทต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนซึ่งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จะเป็นแกนนำในการนำองค์ความรู้ไปขยายผลในระดับพื้นที่ ให้เด็กและเยาวชนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ หวังว่าความรู้ที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อบรม และผู้อื่น