HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 – 2566

วันที่ 20 ม.ค. 67 นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และนางบังอร สนธิวุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาผู้อำนวยการพร้อมคณะ เป็นตัวแทนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นประจำปี 2565-2566 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

พร้อมกันนี้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องข้อมูลภาครัฐโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ และตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่รองรับสิทธิการได้รับข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งจะคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลไปพร้อมกันด้วย เพื่อก้าวไปสู่การบริหารราชการภาครัฐที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้ข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัล จะทำให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้

ทั้งนี้ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังที่จะให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และมีการจัดแสดงข้อมูลข่าวสาร สาธารณะในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางเว็บไซต์หรือรูปแบบดิจิทัลให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น