HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพิธีเปิดโครงการฝึกการอบรมศิลปะการทำ “ผ้าพิมพ์ลายดอกรักราชกัญญา” รุ่นที่ 2

ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมศิลปะการทำ”ผ้าพิมพ์ลายดอกรักราชกัญญา”มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีรุ่นที่2ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่22-26มกราคม2567เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนได้รับการเรียนรู้พัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมและวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และความต้องการของผู้บริโภคย่อมก่อให้เกิดการประกอบธุรกิจขนาดย่อมและขยายผลสู่การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนทั้งนี้สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ให้ความสำคัญกับ

 

นโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการเสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพสร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้มีช่องทางในการประกอบอาชีพมีรายได้จึงดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่สนใจเป็นอย่างดีจากความต้องการของประชาชนจำนวนมากทำให้สามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะการส่งเสริมสวมใส่ผ้าไทยเป็นการสนองพระราโชบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้มีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยแบ่งการอบรม5วันที่มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 200 คน