HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 1

วันที่ 24 มกราคม 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายวรรณา รอดพิทักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางนุชนารถ ยุววรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสำนักปลัดหรือหัวหน้าส่วนผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอพนมสารคาม อำเภอแปลงยาว อำเภอท่าตะเกียบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 250 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยาย