HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบต.บ่อวิน จัดการแข่งขันกีฬาสีหนูน้อยปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรักการออกกำลังกาย

เมื่อเวลา 09.00 น. (26ม.ค.67) ที่สนามหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีหนูน้อยปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ซึ่งอยู่ในสังกัด ของอบต.บ่อวินโดยทางคณะผู้บริหารอบต.บ่อวิน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องกีฬาและส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนมาโดยตลอดซึ่งในงานได้มีคณะผู้บริหารและสมาชิกอบต.บ่อวิน หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน

 

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรักการออกกำลังกาย พัฒนาความพร้อมให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมตามวัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และชักชวนให้ผู้ปกครองให้หันมาออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีน้ำใจนักกีฬารู้จักกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการแข่งกีฬาสีในครั้งนี้ มีเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหินในระดับอนุบาลกว่า 300 คน ร่วมการแข่งขัน โดยแบ่งเป็น 2 สี คือสีม่วง สีเหลือง เป็นการแข่งขันทั้งเด็กและผู้ปกครอง โดยเด็กนักเรียนจะแข่งขัน ฟุตบอล แชร์บอล ชักเย่อ กรีฑาฯลฯ ซึ่งเป็นที่สนุกสนานของเด็กและผู้ปกครองที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ในครั้งนี้