HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จัดพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน และเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 มกราคม 2567 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เป็นประธานอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน สู่แท่นประดิษฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 จากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยให้ความสำคัญงานด้านการศึกษาเป็นรากฐานแห่งความเจริญของบ้านเมือง สามารถสร้างคนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ต่างมุ่งมั่นตั้งใจ พัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน พัฒนาสถานศึกษา พร้อมสร้างสรรค์งานด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อเข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราจึงได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2565 ตามลำดับ

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา