HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตรจัดฝึกอบรมการสานตะกร้าจากหวายเทียม มี น.ส.สุภัสสร รังสินธุ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ โฉมศรี ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งปีะเทศไทยฯ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ

โดยมีผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 50 คน เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2567 ณ อาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวิสิฐกมลวณิช ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจะฝึกอบรมการสานตะกร้าจากหวายเทียมให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรานำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เลี้ยงดูตนเองรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการจัดสวัสดิการสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา