HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ต้อนรับ “นายอำเภอต่าย” สุดยอดนายอำเภอคนเก่งจากเกาะลันตา โดยมี ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคม ชมรมร่วมต้อนรับอย่างเนืองแน่น

ที่ อาคารศรีราชาประชาคม ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จำนวนมาก ร่วมให้การต้อนรับ นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา คนใหม่ ที่ย้ายมาจากอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยนายอำเภอได้ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และพร้อมที่จะทำงานเพื่อพัฒนาอำเภอศรีราชาให้มีความเจริญในทุกๆด้าน จากนั้นผู้ร่วมงานได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการต้อนรับ

 

โดยนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา ขอรับของที่ระลึกเป็นอุปกรณ์กีฬาและชุดนักเรียน เพื่อนำไปมอบต่อให้กับสถานศึกษาและนักเรียนที่ขาดแคลนต่อไป รวมถึงยังมีสมาคม กลุ่มมวลชน ชมรม ภาคเอกชน นำซุ้มอาหารเครื่องดื่มมาบริการผู้ร่วมงานได้รับประทานอีกด้วย

 

 

 

ประวัติการศึกษา
– Master Of Science for Policy,University,UK (ทุนรัฐบาล)
-รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เรียนดี (ทุนภูมิพล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๕

-นายอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
-นายอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
-ผู้อำนวยการส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน
-หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน
-ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
-เจ้าพนักงานปกครอง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
-เจ้าพนักงานปกครอง (ผู้ช่วยจ่าจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด บุรีรัมย์
-ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์