HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดชลบุรี งานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชมรม/นายกสมาคม องค์กรคนพิการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชลบุรีและสถานประกอบการเข้าร่วมงานโดยภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 มอบประกาศเกียรติคุณองค์กรหน่วยงานเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม ในงานวันคนพิการสากล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย จ้างงานคนพิการ ตาม ม.33 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมหัวหน้าหน่วยงานมอบข้าวสารให้ตัวแทนคนพิการ จับฉลาก มอบของรางวัลให้คนพิการ และเยี่ยมชมนิทรรศการ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบข้าวสาร จำนวน 700 ถุง และไม้เท้าพยุงเดิน จำนวน 100 อัน ให้กับทาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรีเพื่อนำไปมอบให้กับคนพิการที่ยากไร้ส่วนกิจกรรมภายในงาน กิจกรรม เกมส์ นิทรรศการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “สร้างโอกาส สร้างอาชีพให้แก่คนพิการ” องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบข้าวสารแก่ผู้ร่วมงานสำหรับวันคนพิการสากลนั้นด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรม และเสมอภาคกับคนทั่วไป ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในปีนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “United inaction to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons withdisabilties” “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมารวมพลังกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการให้เป็นโลกที่น่าอยู่และมีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น