HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายอำเภอศรีราชาเปิดกิจกรรม Kick – Off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)

เมื่อเวลา15.30น.ของวันที่30มกราคม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชาพร้อมคณะได้เดินทางมาเปิดกิจกรรม Kick – Off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) โดยมีนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก ให้การต้อนรับ เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระสำคัญของประเทศ ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชน จึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย เป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมไปถึงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน

 

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ของกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักการ 3Rs ได้แก่ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมคาร์บอนต่ำตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกิจกรรม Kick – Off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ร่วมกับอำเภอศรีราชา ในวันนี้ เป็นกิจกรรม Kick – Off พร้อมกันทั้งจังหวัดชลบุรี ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่อำเภอศรีราชา จะแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย สู่การจัดตั้งธนาคารขยะ หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชน ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและนำรายได้ไปจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับกิจกรรมในวันนี้มี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม