HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญและฉลองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารพระพรหมคุณาภรณ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีอันเชิญและฉลองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ครั้งที่ ๗ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด ซึ่งนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จากผู้เข้าร่วมแข่งขันประเภทอุดมศึกษา

 

ทั้งสิ้น ๒๐ ทีม ในการนี้ ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดทั้ง ๔ คน และอาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษาเข้าประกวด ๒ คน
ทั้งนี้การประกวดมารยาทไทยฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานมารยาทไทยอันงดงาม พร้อมทั้งให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบไป

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา