HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกเมืองพัทยาให้โอวาทน้องใหม่ พนง.เมืองพัทยา

วันที่ 1 ก.พ.67 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานจ้างที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 233 คน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา รักษาการปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานฯ ซึ่งมีที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ เมืองพัทยาได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบ่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 115 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 192 อัตรา โดยได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2567 การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเมืองพัทยาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามประกาศทั้งสิ้น 307 ราย ในครั้งแรกเมืองพัทยาได้รับรายงานตัวตามประกาศรับสมัครจำนวน 240 ราย โดยให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้รายงานตัวจำนวน 233 ราย และมีผู้สละสิทธิจำนวน 7 ราย

 

 

โดยในวันนี้ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดอบรมปฐมนิเทศฯ เพื่อให้ทราบและเข้าใจในบทบาทและหน้าที่รวมถึงแนวทางการทำงาน การปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนนโยบายการดำเนินงานของผู้บริหารเมืองพัทยาและยึดถือปฏิบัติ สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

 

ซึ่งนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ และอุทิศเวลาการทำงานให้กับทางราชการ อยู่ในระเบียบวินัยกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ขยันหมั่นเพียร มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น มีน้ำใจต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด