HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ณ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมา (วนม.) ประจำปีการศึกษา 2565-2566 โดยมี ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาต รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมต้อนรับ

 

 

 

วิทยาลัยนครราชสีมาดำเนินการตามภารกิจมาเป็นปีที่ 20 โดยเปิดสอนรวมทั้งสิ้น 22 หลักสูตร ในระดับปริญญาโท จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู ในระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คณะ (15 หลักสูตร) ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์สำหรับปีการศึกษา 2565-2566

 

 

 

 

มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรทั้งสิ้น 707 ราย ประกอบด้วย มหาบัณฑิต จำนวน 232 ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 158 ราย และบัณฑิต จำนวน 317ราย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเกียรตินิยมอันดับสอง เข้ารับเหรียญ จำนวน 47 ราย.

 

 

 

 

ประสิทธิ์ วนะชกิจ ผู้สื่อข่าว จ.นครราชสีมา