HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมาคมคณิตศาสตรศึกษา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 10

สมาคมคณิตศาสตรศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 10 “2 ทศวรรษของการปฏิรูปการเรียนรู้สู่สมรรถนะการคิดขั้นสูง: Transforming through Thailand Lesson Study incorporated with Open Approach (TLAOS)” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (รูปแบบ Hybrid) โดย  รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน   รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ผศ.ดร.บริบูรณ์  ชอบทำดี   คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 10“2 ทศวรรษของการปฏิรูปการเรียนรู้สู่สมรรถนะการคิดขั้นสูง: Transforming through Thailand Lesson Study incorporated with Open Approach (TLAOS)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาในประเทศไทย 2) สร้างความร่วมมือทางวิชาการและจัดเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ และ 3 )เผยแพร่ความรู้และงานวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษาแก่ครู นักการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไป  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ,Prof. Masami Isoda   Director of CRICED,ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมจากสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครู และ นักศึกษา จำนวนกว่า 500 คน และมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ ได้แก่ การนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 48  ผลงาน และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 48 ผลงาน

เกียรติยศ ศรีสกุล ผอ.ข่าวเด่นทั่วไทย ภาคกลาง