HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“พิพัฒน์”รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าขนอม สถานประกอบการโครงการแรงงานพันธุ์ดี

วันที่ 8 ก.พ.  2567  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด  อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าขนอม โดยมีนายศรีธรรม ราชแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายณเรศ ชูเกิด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ สหภาพแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน และผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อเยี่ยมสถานประกอบกิจการ และติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน เนื่องจากนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้ และมีพื้นที่มากเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ มีสถานประกอบกิจการภายใต้การกำกับดูแล จำนวน 6,475 แห่ง จำนวนลูกจ้าง 70,111 คน โดยเฉพาะอำเภอขนอม เป็นอำเภอที่มีจำนวนสถานประกอบกิจการมากเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัด มีประเภทกิจการที่หลากหลายทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคประมงทะเล ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนายจ้าง แรงงาน และผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามหลักสากล มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด หรือโรงไฟฟ้าขนอมได้นำโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาดำเนินการเพื่อให้ลูกจ้างนำผลผลิตมาบริโภค ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และสามารถพัฒนานำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคไปจำหน่ายในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ และแจกจ่ายให้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด และผู้สูงอายุ บริเวณรอบโรงไฟฟ้า รวมถึงการให้โอกาสลูกจ้างทุกสัญชาติ และลูกจ้างกลุ่มพิเศษได้เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากสวัสดิการที่จัดให้อย่างเท่าเทียมกัน จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ร่วมกับ ศรชล. ภาค 2 ออกตรวจบูรณาการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลร่วมกับชุดสหวิชาชีพตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเล เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตามหลักสากล ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน มีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม มียารักษาโรค อาหาร น้ำ และเครื่องอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน ที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของเรือ แรงงานประมง และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย นำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางสังคม ความรู้สึกถึงงานที่มีคุณค่า และการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเรือประมง 9,608 ลำ มีแรงงานประมงทะเล จำนวน 11,567 คน สัญชาติไทย 6,878 คน รองลงมา เป็นเมียนมา 3,857 คน กัมพูชา 672 คน ลาว 156 คน และอื่นๆ 4 คน
กัญญาณัฐ  เพ็ญสวัสดิ์ /จ.นครศรีธรรมราช
ขอบคุณ สนง.ปชส.นศ.