HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อช.ภูสวนทราย จัดกิจกรรมบูรณาการ การลดปริมาณเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 ก.พ. 2567 นายวิฑูรย์ ต้นทอง นายอำเภอนาแห้ว เป็นประธาน จัดกิจกรรมบูรณาการการลดปริมาณเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” มีนายวรวุฒิ วิญญายงค์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิงว่า อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย โดย สถานีควบคุมไฟป่าภูสวนทราย อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ. เลย จัดกิจกรรมบูรณาการการลดปริมาณเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” เนื่องจากในช่วงหน้าร้อน อากาศร้อนและลมพัดแรง อันเป็นปัจจัยที่เกิดไฟป่าได้ง่าย มีเศษไม้ ใบไม้ แห้ง ตาย ล่วงหล่นจำนวนมาก ในพื้นที่ของป่าอนุรักษ์ต่าง ๆ รวมทั้งอุทยานหางชาติภูสวนทราย ฯ

 

 

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันไฟป่า สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของไฟป่า เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในการ ดูแล เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไฟป่า

 

 

 

 

 

การดำเนินงานตามกิจกรรมนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย หน่วยงานราชการ โรงเรียนนาแห้ววิทยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราษฎรในท้องที่อำเภอนาแห้ว และเครือข่าย อส.อส. รวมทั้งสิ้น 200 คน.

 

 

ภาพ/ข่า  บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย