HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลบางกะไห และตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางกะไห อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และบ้านเลขที่ 2/5 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมถ์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น และมอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ด้วยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 20.00น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น ที่ บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางกะไห อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเหตุ ให้บ้านพักอาศัยของนางสาวบุญทรัพย์ ทับแฟง ได้รับความเสียหายทั้งหลัง และมี

 

ผู้ได้รับความเดือดร้อน 3 คน 1 ครัวเรือน และในวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 11.30น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น ที่ บ้านเลขที่ 2/5 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยของนายดนัย ชวนประสิทธิกุล ได้รับความเสียหายทั้งหลัง และมีผู้ได้รับความเดือดร้อน 1 คน 1 ครัวเรือน
ในการนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจัดซื้อสิ่งของพระราชทานตามรายการสิ่งของที่กำหนดจากเงินสำรองจ่ายมูลนิธิฯ ต่อไป

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา