HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เมืองคอนเปิดตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 14  ก.พ. 2567 ที่บริเวณริมกำแพงเมืองเก่านครศรีธรรมราช (ฝั่งสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช) ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายมนตรี มานะต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นายประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวถึงความพร้อมในการเปิดตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว “หลาดกำแพงเมืองคอน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวพร้อมเพรียงกัน

 

สำหรับโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เป็นกิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระจายรายได้ในพื้นที่ ภายใต้ชื่อโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยกำหนดจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราชและริมกำแพงเมืองเก่านครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในทุกวันเสาร์ของเดือน ระหว่างเวลา 15.00 น.- 21.00 น. ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ด้วยพื้นที่ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวถึงการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ความเป็นมาและวัตถุประสงค์กิจกรรมที่โดดเด่นของหลาดกำแพงเมืองคอน ,นายมนตรี มานะต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์และการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเที่ยวหลาดกำแพงเมืองคอน ,นายประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลาดกำแพงเมืองคอน และนางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัด

ชชาดล  เจริญพงษ์/ จ.นครศรีธรรมราช