HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลธาตุทอง ทั้ง 2 แห่งได้จัดทำโครงการกีฬาภายใน ศพด.ทต.ธาตุทอง ประจำปี

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลธาตุทอง ทั้ง 2 แห่งได้จัดทำโครงการกีฬาภายใน ศพด.ทต.ธาตุทอง ประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)  ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี(เทศบาลตำบลธาตุทอง) อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายดำรงค์ บอล ดีเจริญวงษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ผู้ปกครองนักเรียน และหัวหน้าส่วนราชการ โดยโครงการฯนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล ทั้ง 2 แห่ง ได้ รู้รักสามัคคี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป