HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เทศบาลเมืองแสนสุข จัดโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารใหม่ เทศบาลเมืองแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข.ประจำปีงบประมาณ 2567โดยมีนายกิตติศักดิ์ วชิรวิทยา ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและฟื้นฟูความสามารถการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาสัตวแพทย์ เทศบาลเมืองแสนสุข อีกทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงภายในวัด สถานศึกษา ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สาธารณะในเทศบาลเมืองแสนสุข

สืบเนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน จัดว่าเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ซึ่งต้องเร่งพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเต็มที่ด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาวะของ ประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 50 คน ซึ่งมีนางสาวพัทธมน กังพานิช นายสัตวแพท ปฏิบัติการและทีมงานวิทยากร จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี มาบรรยายให้ความรู้ และหลังจากนี้ จะทำการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขข้าให้กับประชาชน ทั้งหมด 32 จุด ต่อไป