HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดมุกดาหาร รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน PM 2.5

วันที่ 16 ก.พ. 67 ที่บริเวณลานจอดรถวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานดับไฟป่าทั้ง 7 อำเภอ หน่วยงานสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ตลอดจนผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม

นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งเพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน โดยตรง โดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารในช่วงที่ผ่านมา ค่าระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่าระดับมาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1- 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พบจุดความร้อน hot spoot ในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ เขตอุทยาน รวมถึงพื้นที่การเกษตร

 

 

 

ดังนั้นจังหวัดมุกดาหาร จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง เป็นหูเป็นตา ในการลดการเผาพื้นที่การเกษตร รวมไปถึงเจ้าหน้าที่หน่วยดับไฟป่าในพื้นที่ต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ โดยในวันนี้เป็นการ Kick Off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จัดทำแนวกันไฟ รอบบริเวณวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ หลังจากนั้นให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และขยายผลการปฏิบัติการไปให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ขณะที่ นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้มีมาตรการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก กันมาอย่างต่อเนื่อง และวันนี่ถือเป็นอีกวันที่ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีดับไฟป่าภูผาเทิบ-ภูผายล สถานีดับไฟป่าภูสีฐาน สถานีควบคุมไฟป่าห้วยบางทรายอันเนื่องจากพระราชดำริ หน่วยส่งเริมควบคุมไฟป่า และหน่วยงานอื่นๆจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองในการเข้าเผชิญเหตุทุกครั้ง ให้ปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด

 

 

 

 

โดยสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดมุกดาหาร ในห้วงระหว่าง 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา จังหวัดมุกดาหาร ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 08.00 น. ได้ 43.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสูงเกินมาตรฐานกำหนด (สูงเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร และเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก หากมี อาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ให้รีบปรึกษาแพทย์ การตรวจสอบจุดความร้อน จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตามการรายงานของ gistda เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 67 พบจุดความร้อน จำนวน 51 จุด ได้แก่ อ.เมืองมุกดาหาร 10 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 8 จุด เขต สปก. 1 จุด และพื้นที่เกษตร 1 จุด) อ.ดอนตาล 1 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ) อ.ดงหลวง 19 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 10 จุด ป่าอนุรักษ์ 7 จุด และ ชุมชน 2 จุด) อ.คำชะอี 16 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 10 จุด และป่าอนุรักษ์ 6 จุด) และ อ.หนองสูง 5 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 1 จุด ป่าอนุรักษ์ 1 จุด และชุมชน 3 จุด) .

 

 

 

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร