HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) กระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2567 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่าย และการบริหารจัดการ โดยจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีอยู่ในทุกอำเภอ ให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทพื้นที่ของตนเองกิจกรรมประกอบด้วย

สถานีเรียนรู้ จำนวน 5 สถานี ได้แก่ (1) การเพาะปลูกพืชตามความเหมาะสมของดินและการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด (2) การบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (3) การลดต้นทุน ตลอดกระบวนการผลิต ด้วยการจัดการศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมี เพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันด้านราคาได้ดีขึ้น (4) ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ลดการสร้างมลพิษทางอากาศ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และ (5) การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปและมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าและสร้างช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าได้หลากหลายทาง โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์เข้ามาช่วยในยุคปัจจุบัน
นิทรรศการจากหน่วยงานบูรณาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่ช่วยในการพัฒนาด้านการเกษตร

โดยได้รับเกียรติจากนางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหน่วยงานบูรณาการภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรกว่า 280 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดมวัดหินดาษ) หมู่ที่ 14 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา