HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กระทรวงดีอีขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีโดรนในการเพาะปลูก ลดต้นทุนแรงงานลงกว่า 50% ตั้งเป้า 5 ปีเกษตรกรไทยใช้โดรนมากกว่า 80,000 ลำ

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2567) ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) โดยมีนายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ ดร. ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องเกษตรกร เข้าร่วมงานรวมกว่า 300 คน

 

 

 

 

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรด้วยการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรในกระบวนการเพาะปลูก พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้ และทักษะ เพื่อนำไปสู่การสร้างอาชีพใหม่แก่คนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นช่างซ่อมโดรนชุมชน และผู้ให้บริการบินโดรนเกษตรชุมชน ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นแหล่งรองรับแรงงานขนาดใหญ่ มากกว่า 40 % แต่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเพียง 6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ เกษตรกรจึงประสบปัญหาหลักมาจากต้นทุนการเพาะปลูกต่อไร่สูง ขาดแคลนแรงงาน รวมไปถึงขาดทักษะ และโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อโดรนเพื่อการเกษตรเข้ามาช่วยพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตร

 

 

จากข้อมูลโดรนมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนแรงงานลงกว่า 50% และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น 10% โดยปัจจุบันมีโดรนเพื่อการเกษตรที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องจำนวน 9,063 ลำ และเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 11% ต่อปี คาดการณ์ว่าอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีโดรนเพื่อการเกษตรไม่น้อยกว่า 80,000 ลำ คิดมูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท ด้วยการขับเคลื่อนแนวนโยบาย “The Growth Engine of Thailand” ของกระทรวงดีอี มุ่งเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลของประเทศ ซึ่งต้องให้ความสำคัญการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ (Thailand Competitiveness) ได้ถูกทำให้เป็นรูปธรรมผ่านโครงการ “1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)” ด้วยการส่งเสริมให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากฝีมือคนไทยให้มีโอกาสแสดงความสามารถในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ

 

 

 

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า สำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้ร่วมลงทุนกับภาคเอกชน โดยบริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาทักษะการบินและควบคุมโดรนเพื่อการเกษตร สำหรับเป็นสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพการบังคับโดรนเพื่อการเกษตร ระยะแรก มีการดำเนินงาน 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี ชลบุรี และสงขลา พร้อมเปิดบริการเต็มรูปแบบ ครบทุกสาขาภายในปี 2567 รวมถึง เปิดศูนย์ซ่อมโดรนเพื่อการเกษตร บริการซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตรให้ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และยกระดับชุมชนให้แข็งแรง อีกทั้งยังช่วยพัฒนาช่างในวิชาชีพแขนงต่างๆ เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าวิทยุ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยมีจำนวน 50 ศูนย์ซ่อม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ดำเนินการรูปแบบ Change Agent 1 ศูนย์ซ่อม ดูแลรับผิดชอบ 10 ชุมชน โดยมีเป้าหมาย 50 ศูนย์ซ่อม 500 ชุมชน.

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ศรัณย์ วงศ์สารสิน  ผู้สื่อข่าว จ.นครราชสีมา