HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือเทคนิค Scaffolding เพื่อเพิ่มศักย์ภาพ และสร้างความเข้าใจสำหรับครูและอาสาสมัครช่วยสอนเสริม ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 17 ก.พ.67 ที่ ห้องประชุมรอยัลอินน์ โรงแรมซันธารา เวลเนสท์ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือเทคนิค Scaffolding เพื่อเพิ่มศักย์ภาพ และ สร้างความเข้าใจสำหรับครูและอาสาสมัครช่วยสอนเสริม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายกำพล สิริรัตตนนท์ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ ครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารวมการอบรม

ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้าใจสำหรับครูและอาสาสมัครช่วยสอนเสริม ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเขียนภาษาไทย เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ให้มีการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม
จากห้องเรียน ให้สามารถอ่านออก เขียนได้ ตามโครงการส่งเสริมและ พัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย สำหรับใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และเขต 2 ดำเนินการขับเคลื่อน โครงการดังกล่าว โดยสำรวจนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ที่มีผลประเมินความสามารถในการเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน 55 โรงเรียน

สำหรับการอบรมในวันนี้ เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อคู่มือเทคนิคสแกฟ โฟลดิง โดย ดร.กุณฑิกา ชาพิมล อาจารย์ประจำสาขาการสอนวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้าใจสำหรับครูและอาสาสมัครสอนเสริมและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำไปสอนเสริม ให้แก่นักเรียนเป้าหมาย ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา และศึกษานิเทศก์ จากสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และเขต 2 ครูภาษาไทย หรือครูประจำการภาษาไทย จากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย อาสาสามัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ) คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่ๆ รวมผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ต่อไป

 

อาษา/ปรีญาภรณ์ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา