HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผบ.ตร.เยี่ยมหน่วยบินตำรวจ เชียงใหม่ เปิดห้องประชุม “สุขวิมล”

วันที่ 18 ก.พ.  2567 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบินตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ สอบถามปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ เพื่อนำไปแก้ไขให้กับข้าราชการตำรวจ ตลอดจนกำชับการปฏิบัติในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย , การปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากนั้น เวลา 13.30 น. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางไปยังตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 (บก.สส.ภ.5) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , พล.ต.ท.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ จเรตำรวจ , พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ , พล.ต.ต.พิเชษฐ์ จิรนันตสิน , พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร , พล.ต.ต.ธนะรัช ชุ่มสวัสดิ์รอง รอง ผบช.ภ.5 และ พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5 ร่วมตรวจเยี่ยม

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข , ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในทุกมิติ , เน้นการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน 4 แนวทางเน้นหนัก คือ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ การปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยี และการดูแลสวัสดิการ ขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจ , ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจังในทุกระดับ เน้นผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ข้าราชการตำรวจทุกนายร่วมเป็นสร้างความสามัคคีผ่านแนวคิด Police’s home และพัฒนากำลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และยึดมั่นในหลักจริยธรรม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้ชมเชยข้าราชการตำรวจ บก.สส.ภ.5 ทุกนาย ที่มีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และขอให้รักษามาตรฐานไว้ เพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เป็นประธานพิธีเปิดห้องประชุม “สุขวิมล” ชั้น 4 อาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.5 โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า ที่ผ่านมา บก.สส.ภ.5 ยังไม่มีห้อง Command and Control Operation Center ในการควบคุมสั่งการ ซึ่งต่อมาได้รับความกรุณาจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยม บก.สส.ภ.5 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในคราวนั้น บก.สส.ภ.5 ได้มีโครงการจัดทำห้อง Command and Control Operation Center ขึ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจ และเป็นห้องยุทธการในการขับเคลื่อนงานด้านการสืบสวนปราบปราม จึงได้ขออนุญาตใช้นามสกุล “สุขวิมล” เป็นชื่อศูนย์และห้องประชุม ของ บก.สส.ภ.5 โดยเริ่มทำการก่อสร้างปรับปรุงเมื่อเดือน พฤษภาคม 2566 จนแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2567 ปัจจุบันสามารถใช้เป็นห้องประชุม และห้องควบคุมสั่งการ ใช้ประโยชน์ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้