HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เทศบาลเมืองศรีราชาเปิดคลินิกแพทย์แผนไทย อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชน

ที่ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองศรีราชา ได้มีพิธีเปิดคลินิกแพทย์แผนไทย เทศบาลเมืองศรีราชาโดยมีนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ด้วยธรรมชาติบำบัด คือ หลักการดูแลสุขภาพที่เชื่อว่าร่างกายสามารถเยียวยารักษาตนเองได้ เป็นการรักษาด้วยธรรมชาติ ไม่พึ่งยาแผนปัจจุบัน จัดเป็นแพทย์ทางเลือก รูปแบบหนึ่งซึ่งบางอย่างก็ได้รับการยอมรับมากในปัจจุบัน เทศบาลเมืองศรีราชา เห็นความสำคัญการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งวิธีการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก เนื่องจากกระแสความตื่นตัวในเรื่องของการใช้สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ และประชาชนส่วนใหญ่เริ่มปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ให้ความสนใจในเรื่องแพทย์ทางเลือกเพิ่มมากขึ้น

เทศบาลเมืองศรีราชา จึงได้จัดตั้งคลินิกแผนไทย เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่สนใจและรักสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสมุนไพรไทย และใช้อย่างถูกวิธี รวมถึงวิธีการแพทย์แผนไทยในการดูแลตนเองโดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน ปัจจุบันการแพทย์มีวิวัฒนาการ ความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากมีการใช้เทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือที่ทันสมัย ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้การ รักษาพยาบาล การเจ็บป่วยและโรคต่างๆ สามารถทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและ รักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว การแพทย์ทางเลือกได้นำมาใช้ในการรักษาพยาบาล ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันโดยนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบสุขภาพ ซึ่งปัจจุบัน ประชาชนหันมาสนใจ และให้ความสำคัญกับการแพทย์ทางเลือกในรูปแบบต่างๆ

ในการรักษาโรคเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก การจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ประชาชนที่สนใจและรักสุขภาพได้มีโอกาสเข้าถึงการแพทย์แผนไทย ในการดูแลตนเองได้โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน และใช้สมุนไพรไทยได้อย่างถูกวิธีโดยหลังพิธีเปิด นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง ได้นำผู้ร่วมงานเยี่ยมชมศูนย์และทดลองการนวดแผนไทยโดยคลีนิคแห่งนี้ ทางนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ซึ่งได้รับการรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี ก็ได้เข้าร่วมให้บริการแก่ประชาชนด้วย ในช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น.