HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สั่งตรวจเข้มสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ณ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้การอำนวยการของ นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับ เทศบาลเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลพุทธโสธร ดำเนินการตรวจสอบการจำหน่ายอาหาร บริเวณรอบโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พร้อมให้คำแนะนำการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์อาหารให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนเลือกนำมาวางจำหน่าย และได้ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังพร้อมประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายจากการจำหน่ายเยลลี่องุ่นเคียวโฮ ที่ไม่มีฉลาก ไม่มีเลข อย. ที่อาจทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงอันตรายได้ จากการตรวจสอบไม่พบการจำหน่ายเยลลี่องุ่นเคียวโฮ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรามีแผนในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา