HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เมืองพัทยารับเกียรติบัตร การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะฯ ระดับจังหวัด

วันที่ 19 ก.พ.67 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด “หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา” โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เข้ารับเกียรติบัตรฯ พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา รักษาการ ปลัดเมืองพัทยา และผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด “หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา” โดยการจัดทำผลงานคลิปวิดีโอประกอบเพลง รี รี รี ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 12 แห่ง มี

ดังนี้

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด ได้แก่ เทศบาลตำบลบางเสร่ และ 2.สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2

– หน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ได้แก่

1. เมืองพัทยา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
3. โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่)
4. โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2
5. โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
6. โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม
7. โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
8. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
9.โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครแหลมฉบัง

ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นต่อไป